Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

ДОБРОДОШЛИ

 
 

Процес дигитализације
је најважнији катализатор
иновација, конкурентности
и раста.

Ана Брнабић,
председник Владе Републике Србије
(Програм Владе Републике Србије)
1.0

Олакшан почетак пословања

Дигитална регистрација пословања

Од 2018. године омогућено је оснивање предузетничке радње и друштва са ограниченом одговорношћу електронским путем, без одласка на шалтер Агенције за привредне регистре, само уз квалификовани електронски сертификат (електронски потпис).

Печат није
обавезан!

Ослобођење од пореза и доприноса на зараде оснивача

Послодавац - новоосновано привредно друштво, новоосновани предузетник и новоосновани предузетник пољопривредник може да  оствари право на ослобођење од плаћања пореза и доприноса по основу зараде оснивача запослених у том привредном друштву,  односно по основу личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника.

Право на ослобођење послодавац може да оствари за зараде исплаћене у периоду од 12 месеци од дана оснивања привредног друштва, односно регистровања предузетника и предузетника пољопривредника, чији месечни износ није виши од 37.000 динара без припадајућих обавеза из зараде („нето зарада”, тј. зарада која не садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде).

Ослобођење од пореза и доприноса на зараде оснивача - иновациона друштва

Новооснована привредна друштва која обављају иновациону делатност имају могућност ослобођења од плаћања пореза и доприноса по основу зараде оснивача који су запослени у том привредном друштву.

Порез и доприноси се не плаћају по основу зараде оснивача која је исплаћена у периоду од 36 месеци од дана када је основано привредно друштво и за зараду чији износ није виши од 150.000 динара („бруто износ”).

Право на ослобођење има друштво које нема повезано лице.

Детаљнији услови за остваривање подстицаја прецизирани су Законом о порезу на доходак грађана (Члан 21е) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 45д).

Порески кредит 30% за инвестиције у стартапе

Компанији која уложи у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност*, признаје се право на порески кредит у висини од 30% извршеног улагања, што значи да у том износу може умањити своју пореску обавезу.

Максимални износ кредита je 100 милиона динара (50 милиона динара у једној пореској години).

*Закон о порезу на добит правних лица (Члан 50ј)

2.0

Олакшано запошљавање

До 70% ослобођења од пореза и доприноса за ново запошљавање

Oд 1. јануара 2020. године ће све компаније које запошљавају особе које током 2019. године нису биле у радном односу, укључујући и младе који се први пут запошљавају, имати могућност да буду ослобођене обавезе плаћања пореза и доприноса и то:

у 2020. години - 70% пореза и 100% доприноса за ПИО
у 2021. години - 65% пореза и 95% доприноса за ПИО
у 2022. години - 60% пореза и 85% доприноса за ПИО

Један од услова за остварење подстицаја је да компанија повећава број запослених у односу на број 31. децембра 2019. године, а подстицај може остварити и новоосновано предузеће. Особе морају ступити у радни однос први пут до 30.4.2020 односно до 31.12.2020. да би се активирао подстицај.

Услови су прецизно дефинисани Законом о порезу на доходак грађана (Члан 21ж) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 45ђ).

70% умањене основице пореза и доприноса за запошљавање младих повратника

Особа која заснива радни однос са домаћим послодавцем на радном месту за које је потребно посебно стручно образовање и потреба која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада, остварује право на олакшицу у виду умањења основице пореза и доприноса за 70% за зараду новонастањених лица, уколико је:

у моменту закључења уговора о раду млађа од 40 година и

у периоду од 12 месеци пре закључења уговора о раду претежно боравила ван територије Републике Србије ради даљег школовања, односно стручног усавршавања и

месечна зарада је већа од 145.104 динара.

Право на умањење може да се оствари за период од пет година од дана закључења уговора о раду, независно од промене послодавца. Услов за умањење основице је да се особа, истовремено са заснивањем радног односа или у разумном року по заснивању радног односа, настањује на територији Републике и испуњава услов да се сматра њеним пореским резидентом по основу центра пословних и животних интереса на територији Републике.

Наведено је прописано Законом о порезу на доходак грађана (Члан 15в) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 15а).

70% мања основица пореза и доприноса за запошљавање повратника и странаца

Олакшица се односи на новонастањена лица која заснују радни однос са домаћим послодавцем (на радном месту за које је потребно посебно стручно образовање и потреба која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада). Ради коришћења олакшице, потребно је испунити услове:

да лице у претходна 24 месеца није претежно боравило на територији Републике Србије и
да је уговорена месечна бруто зарада већа од 217.656 динара.

Право на умањење основице може да се оствари за период од пет година од дана закључења уговора о раду, независно од промене послодавца.

Услов за умањење основице је да се особа, истовремено са заснивањем радног односа или у разумном року по заснивању радног односа, настањује на територији Републике и испуњава услов да се сматра њеним пореским резидентом по основу центра пословних и животних интереса на територији Републике, као и њеним пореским резидентом за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања које Република Србија примењује са другим државама.

Наведено је прописано Законом о порезу на доходак грађана (Члан 15в) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 15а).

Брже добијање радних дозвола за странце

Уведена је могућност издавања радне дозволе на основу одобрене визе за дужи боравак по основу запослења, што даље омогућава послодавцу да док је странац још увек у иностранству покрене процедуру за издавање дозволе за рад пред Националном службом за запошљавање.

Национална служба за запошљавање у року од 7 радних дана издаје радне дозволе за странце.

Упоредо је измењен и Закон о странцима, који омогућава и аплицирање путем интернета, како би странац чим дође у Републику Србију био у могућности да одмах добије боравишну и радну дозволу и да почне да ради.

Бржа и лакша нострификација страних диплома

Поступак признавања иностраних диплома скраћен је са 90 на 60 дана, а за дипломе стечене на неком од првих 500 универзитета рангираних на следећим листама:
- Shanghai Ranking
- UN news and World Report
- The Times Higher Education World University Rankings

решење о признавању дипломе се доноси у року од осам дана.

Захтев се подноси електронским путем.

Детаљна упутства за покретање поступка признавања страних основношколских, средњошколских и високошколских исправа се могу наћи на интернет страници Агенције за квалификације.

Унапређен порески третман учешћа запослених у капиталу

Примање запосленог у облику акција, опција на акције и удела од послодавца или лица повезаног са послодавцем – без накнаде или по повлашћеној цени - ослобођено је пореза и доприноса.

Примање подлеже порезу на капитални добитак у моменту отуђења.

Прилагођавање пореског третмана економској суштини – запослени је „богатији“ тек у моменту отуђења удела/акција.

Претходно наведено прописано је Законом о порезу на доходак грађана (Члан 18, став 1, тач. 11; Члан 18, став 2; Члан 18, став 3).

Пореска олакшица
Step up in basis

Ова пореска олакшица је нарочито релевантна у „Тачка повратка” случају особа које у тренутку доласка у Републику Србију већ имају акције или уделе тј. хартије од вредности (ХоВ) чији издавалац није порески резидент Републике Србије, уз испуњавање услова да особа у време стицања тих хартија од вредности, као и најмање 6 месеци по њиховом стицању, није била резидент Републике Србије.

У том случају, приликом отуђења тих ХоВ, набавном ценом за потребе обрачуна капиталног добитка сматра се њихова тржишна вредност на дан када је особа постала порески резидент Републике Србије, а не цена приликом стицања предметних ХоВ.

Наведено је дефинисано Законом о порезу на доходак грађана (члан 74, став 9).

Програм за циркуларне миграције
„Тачка повратка”

Мисија Тачке повратка је да се умрежавањем и програмима успостави мост поверења између српског друштва у земљи и иностранству, са циљем стварања отвореног српског друштва заснованог на размени знања и искуства.

Тачка повратка помаже српској дијаспори да се лакше врати и да у Србији ради, учи, улаже, или на други начин допринесе развоју Србије.

www.tackapovratka.rs

3.0

Подстицаји за истраживање, развој и креирање интелектуалне својине

Програми Фонда за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност путем финансијских грантова пружа подршку развоју иновација у привреди кроз:

1. Програм раног развоја
Намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.

2. Програм суфинансирања иновација
Намењен је приватним предузећима која већ имају тржишно присуство и настоје да ојачају позицију кроз стварање иновативних производа, услуга и технологија.


3. Програм сарадње науке и привреде
Осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и научно-истраживачке организације из јавног сектора да реализују заједничке развојне пројекте са циљем креирања нових производа и услуга са тржишним потенцијалом.

4. Иновационе ваучере
Омогућавају малим и средњим предузећима да, користећи услуге научно-истраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

www.inovacionifond.rs

Пореска олакшица „IP Box”

Порез на добит по основу квалификованог прихода од депоноване интелектуалне својине претежно креиране у Републици Србији може бити сведен на само 3% уместо стандардних 15%.

Овај режим обухвата све врсте прихода од кључних облика интелектуалне својине (нпр. патенти, софтвер).

Депоновање се може једноставно извршити и електронским путем, уз умањене таксе, у Заводу за интелектуалну својину.
Завод депоновано дело не отвара, већ само чува за потребе евентуалног доказивања права на интелектуалну својину.

Уколико се дело (нпр. софтвер) мења више пута годишње, сматра се да једно депоновање, до рока за подношење пореске пријаве за ту годину, обухвата и све измене настале током те календарске године.

Претходно наведено је прописано Законом о порезу на добит правних лица (Члан 25б) и детаљније уређено Правилником о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица.

Модел „партнерство за иновације” уведен у јавне набавке

У Закону о јавним набавкама је препознат модел „партнерство за иновације”, чији циљ је развој иновативних добара, услуга или радова и њихову накнадну набавку.

Наручилац може да спроводи поступак партнерства за иновације ако има потребу за иновативним добрима, услугама или радовима, коју не може да задовољи набавком добара, услуга или радова који су доступни на тржишту.

У партнерству за иновације критеријум за доделу уговора је искључиво најбољи однос цене и квалитета. Такође, Законом се не предвиђа минимални, већ максимални број финансијских извештаја које наручиоци могу захтевати, како би новоосновани привредни субјекти могли да учествују.

Убрзање увоза прототипова и компоненти за развој иновативних производа

Крајем 2018. године усвојене су измене Правилника о увозу медицинских средстава која нису регистрована којима се процедура увоза ових средстава намењених за истраживање и развој иновативних производа скраћује на 24 сата, уместо више од месец дана, колико се дешавало да траје у пракси. Ово право омогућено је компанијама чланицама научно-технолошких паркова, корисницима Фонда за иновациону делатност, као и научно-истраживачким организацијама.

Драстично скраћена листа робе за чији је увоз потребна дозвола РАТЕЛ-а

Листа робе за чији је увоз, извоз, односно транзит потребно прибавити одређене исправе сведена je на само пар ставки када је у питању роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме. Опрема за коју је потребно прибавити исправу о усаглашености излистана је у Прилогу 6, а додатне информације о регулативи се могу пронаћи на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

4.0

Развој иновационе инфраструктуре

Развој научно-технолошких паркова

НТП нуде лабораторије за развој производа, мрежу ментора, окружење високотехнолошких компанија, повезивање са потенцијалним партнерима и инвеститорима, размену знања и другу неопходну помоћ за бржи развој.

1. Научно-технолошки парк Београд
У оквиру њега послује више од 70 компанија у 14.000 квадратних метара простора. У току је припрема документације за проширење просторних капацитета Парка.

2. Научно-технолошки парк Нови Сад
При крају је изградња Парка са око 30.000 квадратних метара простора. Прва фаза од скоро 10.000 квадратних метара је завршена и у јануару 2020. је Факултет техничких наука почео да одржава наставу у новом простору.

3. Научно-технолошки парк Ниш
У првој половини 2020. године очекује се отварање 14.000 квадрата модерно опремљеног простора у непосредној близини Електронског факултета.

4. Научно-технолошки парк Чачак
Куповином зграде од скоро 5.500 квадратних метара проширен је капацитет НТП Чачак. Ово је први НТП у Србији који има производну халу погодну за истраживање и развој иновативних индустријских производа.Петнаест нових стартап центара

Програмом успостављања регионалних стартап центара до сада је отворено девет центара:

1. Стартап центар Ниш
2. Регионални иновациони центар расинског округа
3. Стартап центар Пирот
4. Регионални иновациони стартап центар Суботица
5. Стартап центар Чачак
6. Иновациони стартап центар у Старој Пазови
7. Регионални стартап центар Ваљево
8. Стартит центар Зрењанин
9. Регионални иновациони стартап центар Г. Милановац

У 2020. години биће отворено шест нових центара у Крагујевцу, Ужицу, Прибоју, Свилајинцу, Бачком Петровцу и Ариљу.

Нова опрема за истраживање и развој

Уложено је скоро милион евра у куповину најмодерније опреме за Иновациони центар ЕТФ-а и Научно-технолошки парк Београд.

У иновационом центру ЕТФ-а ће бити опремљене четири лабораторије:

1. За истраживање у оквиру примене VR/AR/MR.
2. Надоградња постојеће клијентско-серверске инфраструктуре;
3. За eHealth и биомедицинско инжењерство;
4. За индустријску аутоматизацију

НТП-у Београд ће бити уложено у проширење капацитета постојеће 3Д лабораторије, као и у креирање мини производне линије.

Портал информација о подршци предузетницима

Почетком 2020. године ће се на Порталу предузетништва наћи релевантне и ажуриране информације о свим актуелним програмима подршке који су доступни малим и средњим предузећима и предузетницима у Републици Србији.

www.preduzetnistvo.gov.rs

5.0

Остале мере за лакше дигитално пословање

Аутоматско књижење девизних прилива

У сарадњи са Народном банком Србије, 2017. године скинут је велики административни терет успостављањем могућности постојања трајног налога за девизни прилив за износе до 1.000 евра.

Пуно признавање трошкова маркетинга

Укинуто је ограничење према којем се издаци за трошкове рекламе и пропаганде признају само до износа од 10% прихода обвезника, у смислу опорезивања.

Трошкови рекламе и пропаганде сада су признати у пуном износу, што је посебно значајно за делатности у којима они чине велики део укупних трошкова оперативног пословања.

Ослобођење трошкова рекреације од пореза на зараде

Не плаћа се порез на зараде на издатке послодавца у вези са рекреацијом и тим билдингом организованим за запослене.

ПОДСТИЧУ СЕ УЛАГАЊА ПОСЛОДАВАЦА У УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИХ – РЕКРЕАЦИЈА, ЗДРАВЉЕ, КАО И ОРГАНИЗАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ ДОГАЂАЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ЈАЧАЊЕ ТИМСКОГ ДУХА И СЛ.).

Детаљније је регулисано Законом о порезу на доходак грађана (Члан 18а) и Правилником о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене.